Hollanda

Hollanda

Hollanda shtrihet mbi një sipërfaqe prej reth 41.526 kilometra katrore dhe ka një popullsi rreth 16.829.000 banorë. Gjuha zyrtare është gjuha hollandeze dhe monedha zyrtare është euro. Hollanda është endarë në 12 rrethe dhe çdo reth është i indarë në disa bashki.

Përbërja shtetërore
Hollanda është një shtet monark parlamentar ku pushtetin ekzekutiv e ka Qeveria. Parlamenti është i ndarë në dz dhoma, e Larta dhe e Ulta, dhe ka fuqi të kufizuara.

Sistemi bankar
Numërohen reth 140 banka duke numëruar dhe istitutet kreditore dhe filiale bankare te huaja. Pjesa me e madhe e bankave është e regjistruar te NBV (Shoqata Bankare  Hollandeye) që i tutelon dhe i përfaqëson.

Sistemi tatimor
Në Hollandë është në fuqi principi i worldwide taxation. Do me thënë që personat fizik rezident taksohen mbi të ardhurat kudo që janë prodhuar. Në të kundërt me personat fizik jo rezident, taksohen vetëm mbi të ardhurat  hollandeze, përshembull, të ardhurat që rrjedhin nga aksionet në kompanitë rezidente në Hollandë.
Sistemi tatimor hollandez përfshin taksa direkte dhe jodirekte. Hyjnë te taksat direkte tatimi I të ardhurave (inkomstenbelasting) që përfshin: tatimin e të ardhurave nga të punëtorve (loonbelasting) dhe tatimin e të ardhurave të personave juridik (vennootschapsbelasting).
Midis taksave jodirekte hyjnë: tatimi mbi trashëgimitë, dhe donacionet (successie en schenkingsrecht),aksizat mbi alcoli (accijns op alcoholhoudende dranken), taksat e importimit për disa mallra, TVSH (omzetbelastingbelasting over de toegevoegde waarde), taksa mbi blerjen e pronave (overdrachtsbelasting) dhe në fund disa taksa të vogla të cilat ajo mbi duhanin e perpunuar, mbi prodhimet energjitike dhe mbi energjinë.

Tatimi i personave juridikë
Tatimi mbi të ardhurat e shoqërive i aplikohet fitimeve të shoqërive të cilat shoqërive aksionare (NV) dhe shoqërive me përgjegjësi të kufizuar (BV). Fondacinet dhe shoqatat mund të jenë objekt tatimi në qoftë se zhvillojne aktivitete kompanish. Shkallët e tatimit të të ardhurave të kompanive ne Hollandë janë 20% dhe 25%. Me të ardhura të tatueshme deri ne 200.000 euro shkalla e tatimit është e reduktuar dhe është 20%. Në qoftë se të ardhurat e tatueshme kalojnë 200.000 euro shkalla e tatimit është 25%. Duhet nënvizuar që taksat aplikohen në mënyrë të shakllëzuar. Si rrjedhojë një shoqëri me të ardhura të tatueshme 250.000 euro taksohet me 20% për 200.000 euro dhe 25% për 50.000 euro – t  e mbetura.

Tatimi i personave fizik
Sistemi i tatimit të të ardhurave personale ne Hollandë është i quajtur “Box Szstem”. Të ardhurat janë të ndara në tre kategori të quajtura “box” secila me një tatim specifik.

Box 1 – të ardhurat e tatueshme nga puna dhe nga shpia në pronësi.

Në këtë kategori hyjnë të ardhurat nga puna e varur (për shembull rroga ose fitime nag kompania) dhe të ardhurat nga jepja me qëra të shpive janë të taksuar në shkallë progresive. Taksat fiskale janë të përshkallëzuara:

Të ardhura

Tatimi në përqindje

Sigurimi kombëtar

Totale

Deri në € 19.645 8,35% 28,15% 36,25%
nga € 19.646 deri € 33.363 13,85% 28,15% 42,00%;
nga € 33.864 deri € 56.531 42,00% 0,00% 42,00%;
mbi € 56.532 52,00% 0,00% 52,00%

Box 2 – të ardhurat nga kapiatalet. Këtu hyjnë taksapaguesit që mbajnë të paktën 5% të aksioneve të një shoqërie, opsione ose çertifikata për ndarjen e fitimeve. Fitimet nga këto lloj të ardhurash janë të taksuara me 25%;

Box 3 – të ardhurat e tatueshme nga kursimet dhe investimet. Për këtë kategori Administarata fiskale presupozon që kursimet dhe investimet kanë një rendiment prej 4% që tatohet me një flat tax 30%.

TVSH
Janë objekt pasiv TVSH – je të gjitha subjektet që ushtrojnë një aktivitet ekonomik në menyrë të pa varur. Tattimi aplikohet në një basë tatimi e përbërë nga tarifa për shitjen e mallrave dhe shërbimeve me shkallëzimin tatimor të më poshtëm:

 • shkallë taksimi standart 21%;
 • shkallë taksimi i reduktuar 6%, e parashikuar për shitjen e disa artikujve specifikë, të cilët ushqimore, produkte farmaceutike, libra dhe gazeta;
 • shkallë taksimi zero për eksportimet dhe për shitjet ndërkomunitare.

Ndihma shtetërore
Një nga arse që terheq shume kompani ne Hollandë është regjimi i përjashtimit të dividendëve.
Në parim dividendët e një shoqërie rezidente ose jo rezidente në Hollandë jane subjet pagimi i taksave. Në bazë të ligjit në fuqi nga 2010, përjashtimi mbi dividendëve aplikohet në qoftë se verifikohen të dyja konditat e më poshtme:

 1. Shoqëria hollandeze mban të paktën 5% të kapitalit të filialit ose 5% të së drejtës së votes. Në këtë rast filiali duhet të jetë i stabilizuar në një shtet të Bashkimit Evropian dhe marrëveshjet fiskale me shtetin e konsideruar duhet të parashikojnë reduktimin e tatimit të dividendëve mbi bazen e së drejtës së votës;
 2. Pjesëmarrja është e mbajtur për arsye të forta të lidhura me biznesin, me një fjalë për arsye aktuale komerçiale, dhe jo si portoro investimi.

Përjashtimi mbi dividendët është akoma i aplikueshëm edhe në qoftë se nuk plotësohet kondita e dytë vetëm nëse verifikohet një nga konditat e më poshtme:

 • të paktën 50% e aktiviteteve në bilanç përbehen nga një portofol i thjeshtë investimesh, me një fjalë nuk duhet të mbahet me qëllim investimi pasiv, por për të ushtruar një aktivitet financiar konkret;
 • Më shumë se 50% e filialit është e formuar nga portoro investimesh por ajo është e tatuar në shtetin e saj të rezidencës me një shkallë tatimore jo më pak se 10%.

Legjislacioni hollandez ofron lehtësime të mëdhaja, për kompanitë që vendosin të investojnë për zhillimin personal të tyre dhe për iniciativa mirëmbajtjeje të cilat, shitblerja e mallrave për ambjentin, ose energjinë. Këto iniciativa mirëmbajtjeje ndahen në tre kategori:

 • investime në shkallë të vogël;
 • investime për ambjentin;
 • investime energjitike.

Krahui punës dhe sistemi i sigurimeve shoqërore
Kostoja e krahut të punës në Hollandë ndryshon në bazë të kategorisë së puntorëve: një puntor i thjeshtë percepton në muaj nga € 1.650 deri në € 2.100; një punonjës percepton në muaj nga € 2.300 deri në € 2.500; një drejtor percepton në muaj nga € 5.000 deri në € 9.000.
Të gjithë individët që punojnë në Hollandë janë subjekt i sistemit të sigurimit social hollandez. Në Hollandë ekzistojnë dy lloje regjimi për sigurimet shoqërore: një që i aplikohet të gjithë popullsisë dhe një për puntorët.
Sistemi i sigurimit kombëtar mbulon pothuajse të gjithë personat që jetojnë dhe punojnë në Hollandë. Kontributet për sigurimet shoqërore të derdhura nga puntorët përfshijnë:

  • Ligjin mbi pensionet (AOW) – 17,9%;
  • Ligji mbi personat në ngarkim (ANW) – 0,60%;
  • Sistemi shëndetësor afatgjatë (WLZ) – 9,65%;
  • Përfitime për fëmijët (AKW) – 0,00%.
  • Totale  28,15%

Kontributet e derdhura nga punëdhënësit përfshijnë:

 • Ligjin e punës dhe të të ardhurave në bazë të kapacitetit të përfitimit (WIA) – 5,25%;
 • Sigurimi kundër papunësisë (WW) – 2,07%.

Çdo punëdhënës duhet të derdhë një kontribut të lidhur me sigurimin shëndetësor që është i barabartë me 6,95% të të ardhurave dhe është i detyruar deri në të ardhura € 51.976.

Themelimi i shoqërive
Legjislacioni hollandez i vjen në ndihmë sipërmarrësit duke i propozuar një legjislacion dhe aparat burokratik sintetik, duke reduktuar kohët e pritjes me infrastrukturë dhe zgjedhje të kohës. Format e shoqërive më të zakonshme në Hollandë janë:

Shoqëri individuale (Eenmanszaak): është një formë shoqërie shumë e thjeshtë dhe nuk ka nevojë për akt noteri. Është e mjaftueshme regjistrimi në regjistrin e shoqërive hollandeze. Kjo formë shoqërie të lejon punësimin. Sipërmarrësit janë të përgjegjshëm me të gjithë pasurinë e tyre. Me këtë formë shoqërie keni të drejtë për pensionin minimal, por është e mundur që të shtohet me një plan pensioni.

Shoqëri me emër kolektiv (Vennootschap Onder Firma): është një formë shoqërie midis dy ose më shumë personash. Mund të themelohet me ose pa akt notaril, duke parashikuar që personat që marrin pjesë sjellin kapitale ose asete brënda shoqërisë. Nuk është i parashikuar asnjë kapital minimal.

Kreditorët e shoqërisë duhet të përfitojnë më përpara te asetet e shoqërisë – dhe në rast se është e pamjaftueshme – mund të përfitojnë nga asetet personale te ortakëve.

Shoqëri akomandite e thjeshtë (De Commanditaire Vennootschap): është e përbërë nga një ose më shumë ortakë që merren me administrimin, dhe të tjerë që merren vetëm me anën finanziare. Nuk është e nevojshme një kontratë themelimi por praktika e ndjekur është që të bëhen të qarta me shkrim rregullat që duhet të ndiqen. Ortaku administrator është i përgjegjshëm për borxhet e shoqërisë edhe me pasurine e tij personale. Ortaku i kapiatalit – në gjuhën hollandeze “ortaku i heshtur” – është siç thamë i pergjegjshëm vetëm për capitali e derdhur.

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Besloten Vennootschap): mund të themelohet si nga një person i vetëm si dhe nga ortakë të ndryshëm. Në këtë formë shoqërie mund të punësohet një manaxher i jashtëm. Për themelimin e kësaj lloji shoqërie nevojitet akti notaril. Me ligjin në fuqi nga 1 tetori 2012 “ Istituti i Flex – BV” është i mundur themelimi i një BV me 0,01 euro. BV është një person juridik, për të cilën ortakët përgjigjen për detyrimet sociale vetëm me capitali e dhënë. BV është e detyruar për të mbajtur të dhënat e kontabilitetit. Administratori i BV mund të mos jetë shtetas hollandez, ose most ë jetë resident në Hollandë. Ekziston në bazë të ligjit një kufizim për qarkullimin e kapitalit i dhenë nga detyrimi për respektimin e të drejtës së parablerjes për ortakët.

Shoqëri aksionare (Naamloze Venootschap): si për BV kapitali është i përfaqësuar nga aksione, por ndryshimi nga BV, kapitali social minimal i kërkuar është 45.000 euro dhe aksionet mund të trasferohen lirisht personave të tjerë. Shoqëritë aksionare përdoren zakonisht nga kompani me dimensione të mëdhaja që përdorin aksionet si mjet financiar si ndihmës i borxheve. Mbajtësit e aksioneve nuk janë të detyruar të jenë të regjistruar në ndonjë regjistër.

S.E (kompani evropiane): është një formë për shoqëritë që kryejnë aktivitete ndërkombëtare dhe janë të pranishme kudo në Evropë. Kapitali social minimal i kërkuar është 120.000 euro, dhe është i ndarë në aksione. Themelimi i kësaj shoqërie është i mundur nëpërmjet: bashkim kompanish, krijim i një Holding, transformimi i një shoqërie ekzistuese. S.E – ja qeveriset nga një ligj evropian që imponon që personat apo shoqëritë personale nuk mund të themelojnë një S.E, dhe në qoftë se rregullat evropiane nuk gjejnë një aplikim të vecantë, shikohet legjislacioni që i përket shoqërive aksionare. Struktura e S.E mund të ketë një organizim si të unifikuar, ku administratorët merren me menaxhimin operativ ditor, kurse mbikqyrësit me menaxhimin operativ afatgjatë, si dhe dual ku detyrat e administratorëve dhe të organeve mbikqyrëse janë absolutisht të ndara.

Regjimi i përgjegjësisë të administartorëve (Bestuurdersaansprakelijkheid): legislatori ka menda të mbroje kreditorët socialë duke zgjeruar fajet e administratorit të shoqërive me regjim përgjegjësie të kufizuar kur është i qartë faji objektiv. Kjo formë aplikohet njësoj dhe në rastin e drejtorëve të shoqatave që janë të veshur me fuqi vendimarrëse dhe përgjegjës për regjimin e tatimit që i përket shoqërisë.

Sipas ligjit hollandez, njëherë që emërohesh drejtor, pak rëndësi ka në qoftë se nuk kryhen funksione financiare, mjafton depozitimi i emërimit në regjistrin e shoqërive për tu bërë me përgjegjësi. Në disa raste, eshe pa regjistrim, vetëm faktii të qënit administrator i shoqërisë të bën me pergjegjësi kundrejt akteve të ndërmarra në emër të shoqërisë. Në veçanti administratori ka pergjegjësi kur shoqëria nga ai e përfaqësuar nuk mundet të paguajë tatimet shtetërore, te cilat:

 • Tatimet mbi të ardhurat;
 • Tatimet shoqërore dhe fondet pensioniste;
 • Aksizat;
 • Taksat për alcoli dhe lojrave të fatit;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+