Shërbimet

Shërbimet

Fale viteve te eksperiences qe kemi krahe nderrmarjeve qe kane vendosur per tu globalizuar, mund tju ofrojme sherbime qe kane per qellim tju japin keshilla dhe asistence per:

 • Kryerje studimesh  mbi leverdine e veprimtarive te reja jashte shtetit (analize kosto/perfitime);
 • Verifikime per ekzistimin ne Shtetin objektiv per ndihma – te brendeshme ose komunitare – per investime te reja;
 • Veprimtari per migrimin e ndermarrjes juaj ne nje Shtet tjeter;
 • Trasferim jashte shtetit te nje pjese te ciklit te ndermarrjes juaj (per shembull prodhimin, sherbimet pas shitjes dhe te tjera);
 • Gjetjen jashte vendit nje partneri financiar ose sigurativ, ashtu si dhe nje furnizues te mallrave dhe sherbimeve;
 • Mbrojtjen jashte vendit dhe menaxhimin nderkombetar te markave tregetare, patentat e shpikjeve dhe njohurite e ndermarrjes juaj;
 • Mbulimi i çdo lloj nevoje te ndermarrjes ne lidhje me transaksionet nderkufitare.
Orjentim

Orjentojme  per se miri zgjedhjet juaja – nen optiken e reduktimit te kostove – qe eshte per ne nje element i domosdoshem. Per kete qellim ju sigurojme:

 • kerkim te kujdesshem dhe vleresim i dokumentuar te mundesive qe ofrojne Shtete te ndryshme, me qellim zgjedhjen me zgjuarsi te  Shtetit  objektiv;
 • Analize te ligjeve dhe te rregulloreve te ndermarrjeve ne fuqi ne Shtetet e ndryshme, perfshire ligjet qe rreullojne markat tregetare, patentat e shpikjeve dhe njohurite;
 • Kerkim mbi funksionimin dhe kostot e sistemit tatimor;
 • Kerkim mbi funksionimin dhe kostot e sistemit te sigurimeve shoqerore;
 • Analize mbi koston e burrimeve shoqerore (personelit) dhe mbi funksionimin e legjislacionit te punes;
 • Raporte te perditesuara mbi sistemin bankar dhe ate sigurativ te Shteteve dhe mbi kontrollet nga ana e rregullatoreve lokal;
 • Kerkim mbi ekzistencen e mundeshme per ndihma publike per ndermarrjet ne Shtetin objektiv, si te brendshme ( per shembull uljen e taksave) dhe BE (per shembull mbeshtetje per investimet fillestare).
Keshillim dhe asistence

Kemi kryer investime te medha, te katerfishuara ne pese vitet e fundit, per te pajisur organizaten tone me njohuri globale si dhe raporte te perhapura ne bote. Sot jemi furnizues lider ne keshillimin dhe asistencen ne temat specifike te meposhteme:

 • Krijm shoqerish ne jurisdiksione te ndryshme, per ndermarrje prodhuese ose me funksion holding ose per mbrojtjen e mallrave me vlere si te prekshme (per shembull koleksione arti) si dhe jo te prekshme (per shembull markattregetare)
 • Aspektet administrative, kontabiliteti, ligjore, tatimore dhe raportet me Zyrat publike;
 • Hapja e degeve jashte vendit;
 • Strukturimi i sipermarrjeve te perbashketa, kontrata furnizimi , shperndarjeje, depozitim garancie, agjensie e te tjera;
 • Transferim i Zyres qendrore te ndermarrjes ne nje Shtet tjeter;
 • Marrjen e liçencave dhe te autorizimeve per te punuar ne Shetet e huaja;
 • Veprimtari nderkufitare te jashte zakonshme te tilla si bashkime, ndarje, shperberje, blerje dhe shitje te aksioneve, blerje dhe shitje te ndermarrjeve dhe te degeve te tyre, blerje menaxhimi, shitje llogarish te arketueshme, rritje kapitali, leshim letrash me vlere borxhi, mbyllje aktiviteti dhe fshirja e shoqerise nga Regjistri i Ndermarjeve si dhe proçedura falimentimi.

Ju sigurojme qe çdo veprimtari do te ndiqet ne Shtetin objektiv nga prania e nje ekpertit jone te kualifikuar.  Ne blogun tone ne kete faqe mund te gjeni  zhvillime te dobishme mbi  temat qe konkretisht ju interesojne, me raste praktike dhe lajme te thelluara.

Per kerkesat tuaja specifike per nderhyrje apo ndihme, perdor kontaktet tona

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+